REGULAMIN:

1. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są do przed wejściem na jego teren do zapoznania się z regulaminem placu zabaw oraz cennikiem usług.

2. Wykupienie biletu traktowane jest jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie.

3. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas zabawy nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.

4. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 12-tu.

5. Ze względów bezpieczeństwa oraz BHP wejście na sale zabaw wyłącznie w skarpetkach lub ochraniaczach.

6. Dziecko wchodzi na teren placu zabaw tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostaje pod jego ścisłą opieką oraz korzysta z atrakcji pod jego nadzorem.

7. Z sali zabaw mogą korzystać tylko dzieci z wykupionym biletem wstępu. Wyjątek stanowią dzieci kilkumiesięczne (jeszcze niechodzące), które są przy okazji z rodzeństwem, za które został opłacony bilet wstępu.

8. Z dzieckiem za które została uiszczona opłata za bilet wstępu, na teren sali zabaw może wejść max dwoje opiekunów. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

9. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych oraz napojów.

10. Wszelka konsumpcja może odbywać się wyłącznie przy stolikach.

11. Dzieci nie powinny posiadać przy sobie przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie, tj. kluczy na smyczku, okularów, monet itp.

12. Na sali zabaw obowiązuje:

– zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych, szklanych

– zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji

– zakaz palenia tytoniu

– zakaz wprowadzania zwierząt

13. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3-go roku życia, dzieci do 3-go roku życia mogą korzystać z konstrukcji wyłącznie pod stałą opieką rodzica.

14. Za bezpieczną zabawę odpowiadają pełnoletni opiekunowie dzieci.

15. Szatnia dla dzieci jest niestrzeżona, dlatego też nie należy przechowywać w niej rzeczy wartościowych. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty pozostawione w szatni obiektu.

16. Na terenie obiektu zabronione są: bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie na zjeżdżalni przez dwoje lub więcej osób naraz, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji do zabaw oraz inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji.

17, Osoby nietrzeźwe, osoby zachowujące się niekulturalnie bądź agresywnie – naruszające przepisy niniejszego regulaminu oraz instrukcji użytkowania urządzeń czy niestosujące się do zaleceń personelu mogą zostać usunięte z obiektu, a wartość niewykorzystanego biletu nie zostanie im zwrócona.

18. Na teren sali zabaw mogą nie zostać wpuszczone osoby stwarzające zagrożenie dla innych klientów np. dzieci z opatrunkami gipsowymi jak również osoby o widocznych oznakach chorób zakaźnych.

19. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji mogą wprowadzić ograniczenia wieku, wzrostu lub ciężaru ciała, w korzystaniu z poszczególnych urządzeń, zabaw lub atrakcji.

20. Za szkody umyślnie popełnione w lokalu przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

21. Klienci sali zabaw odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu, instrukcji lub poleceń obsługi a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.

22. Zarządzający nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń personelu.

23. Personel rejestruje rozpoczęcie zabawy, natomiast czasu zabawy pilnują opiekunowie bawiących się dzieci. Przekroczenie czasu zabawy związane jest z dopłatą.

24. Niezgłoszenie (przed rozpoczęciem zabawy) pobytu dziecka w sali zabaw personelowi skutkuje naliczeniem maksymalnej opłaty tzn. biletu wstępu bez ograniczenia czasowego.

25. Klienci sali zabaw używają chipów elektronicznych, które powinni nosić przez cały czas pobytu na terenie sali zabaw aż do czasu jego opuszczenia.

26. Cena za towary z kawiarni i za dodatkowy czas zabawy ( niewykupiony na początku wizyty) zostają naliczane do rachunku dziecka zapisanego na chipie elektronicznym. Przy wyjściu następuje odczyt zapisanej na chipie elektronicznym należności za usługi i towary nabyte przez dziecko lub opiekuna na terenie sali zabaw. Klienci zobowiązani są do uiszczenia wszystkich należności naliczonych na chipie elektronicznym.

27. Za zgubienie lub uszkodzenie chipa elektronicznego naliczona zostanie opłata w wysokości 20 zł.

28. Na terenie sali zabaw może być dokonywany zapis wizerunku klienta poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klient wyraża zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo – promocyjnych sali zabaw, w której się znajdują.

29. Zgłoszenie szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w barze sali zabaw w dniu wizyty. Zgłoszenie szkody oraz rekomendacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi sali zabaw.

 

Jak do nas trafić:

ADRES:

Piłsudskiego 28,
57-400 Nowa Ruda
tel. 786 200 074

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek 12:00–20:00
wtorek 12:00–20:00
środa 12:00–20:00
czwartek 12:00–20:00
piątek 12:00–20:00
sobota 10:00–20:00
niedziela 10:00–20:00

Skontaktuj się z nami.

Jeśli chcesz zadać nam pytanie, zarezerwować salę na urodziny lub odwiedzić nas z wycieczką, zadzwoń do nas pod numer tel.: 786 200 074
lub napisz maila: bajkolandianowaruda@gmail.com

9 + 6 =